Heuchera.sk

Výsledky ankety

Počet hlasov: 1049
Počet hlasov: 1034
Počet hlasov: 1022
Počet hlasov: 974
Počet hlasov: 963
Počet hlasov: 953
Počet hlasov: 946
Počet hlasov: 946
Počet hlasov: 913
Počet hlasov: 910
Počet hlasov: 881
Počet hlasov: 866
Počet hlasov: 865
Počet hlasov: 864
Počet hlasov: 859
Počet hlasov: 854
Počet hlasov: 839
Počet hlasov: 838
Počet hlasov: 830
Počet hlasov: 817
Počet hlasov: 810
Počet hlasov: 786
Počet hlasov: 762
Počet hlasov: 752
Počet hlasov: 741
Počet hlasov: 717
Počet hlasov: 704
Počet hlasov: 661
Počet hlasov: 394
Počet hlasov: 211
Počet hlasov: 209
Počet hlasov: 189
Počet hlasov: 187