Heuchera.sk

Výsledky ankety

Počet hlasov: 939
Počet hlasov: 927
Počet hlasov: 906
Počet hlasov: 882
Počet hlasov: 879
Počet hlasov: 859
Počet hlasov: 854
Počet hlasov: 845
Počet hlasov: 819
Počet hlasov: 811
Počet hlasov: 785
Počet hlasov: 784
Počet hlasov: 780
Počet hlasov: 778
Počet hlasov: 776
Počet hlasov: 751
Počet hlasov: 750
Počet hlasov: 746
Počet hlasov: 737
Počet hlasov: 731
Počet hlasov: 719
Počet hlasov: 694
Počet hlasov: 656
Počet hlasov: 649
Počet hlasov: 632
Počet hlasov: 626
Počet hlasov: 608
Počet hlasov: 550
Počet hlasov: 502
Počet hlasov: 294
Počet hlasov: 89