Heuchera.sk

Výsledky ankety

Počet hlasov: 1273
Počet hlasov: 1249
Počet hlasov: 1245
Počet hlasov: 1194
Počet hlasov: 1193
Počet hlasov: 1159
Počet hlasov: 1151
Počet hlasov: 1125
Počet hlasov: 1087
Počet hlasov: 1078
Počet hlasov: 1074
Počet hlasov: 1061
Počet hlasov: 1059
Počet hlasov: 1042
Počet hlasov: 1038
Počet hlasov: 1032
Počet hlasov: 1010
Počet hlasov: 996
Počet hlasov: 963
Počet hlasov: 951
Počet hlasov: 934
Počet hlasov: 917
Počet hlasov: 913
Počet hlasov: 825
Počet hlasov: 629
Počet hlasov: 432
Počet hlasov: 426
Počet hlasov: 329
Počet hlasov: 253
Počet hlasov: 220
Počet hlasov: 218
Počet hlasov: 217
Počet hlasov: 205
Počet hlasov: 202
Počet hlasov: 197
Počet hlasov: 188