Heuchera.sk

Výsledky ankety

Počet hlasov: 833
Počet hlasov: 814
Počet hlasov: 804
Počet hlasov: 776
Počet hlasov: 763
Počet hlasov: 760
Počet hlasov: 760
Počet hlasov: 753
Počet hlasov: 721
Počet hlasov: 712
Počet hlasov: 698
Počet hlasov: 689
Počet hlasov: 687
Počet hlasov: 680
Počet hlasov: 670
Počet hlasov: 666
Počet hlasov: 659
Počet hlasov: 652
Počet hlasov: 652
Počet hlasov: 648
Počet hlasov: 644
Počet hlasov: 608
Počet hlasov: 604
Počet hlasov: 556
Počet hlasov: 549
Počet hlasov: 546
Počet hlasov: 525
Počet hlasov: 517
Počet hlasov: 454
Počet hlasov: 431
Počet hlasov: 414
Počet hlasov: 404