Heuchera.sk

Výsledky ankety

Počet hlasov: 995
Počet hlasov: 985
Počet hlasov: 964
Počet hlasov: 932
Počet hlasov: 927
Počet hlasov: 910
Počet hlasov: 901
Počet hlasov: 894
Počet hlasov: 869
Počet hlasov: 854
Počet hlasov: 831
Počet hlasov: 827
Počet hlasov: 825
Počet hlasov: 821
Počet hlasov: 821
Počet hlasov: 799
Počet hlasov: 796
Počet hlasov: 796
Počet hlasov: 790
Počet hlasov: 777
Počet hlasov: 772
Počet hlasov: 740
Počet hlasov: 717
Počet hlasov: 696
Počet hlasov: 680
Počet hlasov: 678
Počet hlasov: 651
Počet hlasov: 618
Počet hlasov: 553
Počet hlasov: 348
Počet hlasov: 169
Počet hlasov: 161
Počet hlasov: 142
Počet hlasov: 134