Heuchera.sk

Výsledky ankety

Počet hlasov: 1052
Počet hlasov: 1042
Počet hlasov: 1028
Počet hlasov: 981
Počet hlasov: 969
Počet hlasov: 957
Počet hlasov: 951
Počet hlasov: 950
Počet hlasov: 918
Počet hlasov: 915
Počet hlasov: 883
Počet hlasov: 871
Počet hlasov: 869
Počet hlasov: 868
Počet hlasov: 863
Počet hlasov: 857
Počet hlasov: 846
Počet hlasov: 839
Počet hlasov: 833
Počet hlasov: 825
Počet hlasov: 814
Počet hlasov: 788
Počet hlasov: 768
Počet hlasov: 763
Počet hlasov: 748
Počet hlasov: 720
Počet hlasov: 709
Počet hlasov: 666
Počet hlasov: 400
Počet hlasov: 221
Počet hlasov: 213
Počet hlasov: 197
Počet hlasov: 196