Heuchera.sk

Výsledky ankety

Počet hlasov: 890
Počet hlasov: 885
Počet hlasov: 867
Počet hlasov: 841
Počet hlasov: 826
Počet hlasov: 814
Počet hlasov: 814
Počet hlasov: 810
Počet hlasov: 773
Počet hlasov: 766
Počet hlasov: 753
Počet hlasov: 744
Počet hlasov: 739
Počet hlasov: 736
Počet hlasov: 731
Počet hlasov: 721
Počet hlasov: 715
Počet hlasov: 707
Počet hlasov: 701
Počet hlasov: 698
Počet hlasov: 672
Počet hlasov: 656
Počet hlasov: 610
Počet hlasov: 607
Počet hlasov: 602
Počet hlasov: 586
Počet hlasov: 577
Počet hlasov: 508
Počet hlasov: 470
Počet hlasov: 261
Počet hlasov: 42