Heuchera.sk

Výsledky ankety

Počet hlasov: 1178
Počet hlasov: 1151
Počet hlasov: 1150
Počet hlasov: 1107
Počet hlasov: 1091
Počet hlasov: 1061
Počet hlasov: 1057
Počet hlasov: 1050
Počet hlasov: 1037
Počet hlasov: 987
Počet hlasov: 979
Počet hlasov: 973
Počet hlasov: 971
Počet hlasov: 958
Počet hlasov: 956
Počet hlasov: 940
Počet hlasov: 937
Počet hlasov: 928
Počet hlasov: 919
Počet hlasov: 888
Počet hlasov: 867
Počet hlasov: 866
Počet hlasov: 859
Počet hlasov: 836
Počet hlasov: 820
Počet hlasov: 779
Počet hlasov: 733
Počet hlasov: 533
Počet hlasov: 321
Počet hlasov: 319
Počet hlasov: 300
Počet hlasov: 221
Počet hlasov: 131
Počet hlasov: 108
Počet hlasov: 107
Počet hlasov: 106
Počet hlasov: 101
Počet hlasov: 94
Počet hlasov: 92
Počet hlasov: 88
Počet hlasov: 88