Heuchera.sk

Výsledky ankety

Počet hlasov: 1101
Počet hlasov: 1100
Počet hlasov: 1086
Počet hlasov: 1042
Počet hlasov: 1023
Počet hlasov: 1018
Počet hlasov: 1010
Počet hlasov: 1004
Počet hlasov: 984
Počet hlasov: 934
Počet hlasov: 930
Počet hlasov: 925
Počet hlasov: 922
Počet hlasov: 908
Počet hlasov: 902
Počet hlasov: 885
Počet hlasov: 883
Počet hlasov: 881
Počet hlasov: 871
Počet hlasov: 831
Počet hlasov: 816
Počet hlasov: 812
Počet hlasov: 810
Počet hlasov: 773
Počet hlasov: 766
Počet hlasov: 729
Počet hlasov: 681
Počet hlasov: 478
Počet hlasov: 265
Počet hlasov: 262
Počet hlasov: 246
Počet hlasov: 137
Počet hlasov: 61
Počet hlasov: 49
Počet hlasov: 46
Počet hlasov: 39
Počet hlasov: 38
Počet hlasov: 37
Počet hlasov: 35
Počet hlasov: 27
Počet hlasov: 26