Heuchera.sk

Výsledky ankety

Počet hlasov: 1016
Počet hlasov: 1005
Počet hlasov: 983
Počet hlasov: 949
Počet hlasov: 940
Počet hlasov: 930
Počet hlasov: 920
Počet hlasov: 913
Počet hlasov: 883
Počet hlasov: 878
Počet hlasov: 848
Počet hlasov: 844
Počet hlasov: 842
Počet hlasov: 841
Počet hlasov: 835
Počet hlasov: 826
Počet hlasov: 813
Počet hlasov: 812
Počet hlasov: 805
Počet hlasov: 793
Počet hlasov: 791
Počet hlasov: 756
Počet hlasov: 736
Počet hlasov: 721
Počet hlasov: 705
Počet hlasov: 694
Počet hlasov: 675
Počet hlasov: 636
Počet hlasov: 363
Počet hlasov: 183
Počet hlasov: 179
Počet hlasov: 159
Počet hlasov: 156