Heuchera.sk

Výsledky ankety

Počet hlasov: 865
Počet hlasov: 852
Počet hlasov: 839
Počet hlasov: 812
Počet hlasov: 794
Počet hlasov: 792
Počet hlasov: 791
Počet hlasov: 785
Počet hlasov: 749
Počet hlasov: 748
Počet hlasov: 725
Počet hlasov: 720
Počet hlasov: 718
Počet hlasov: 712
Počet hlasov: 702
Počet hlasov: 699
Počet hlasov: 691
Počet hlasov: 682
Počet hlasov: 680
Počet hlasov: 676
Počet hlasov: 640
Počet hlasov: 631
Počet hlasov: 590
Počet hlasov: 581
Počet hlasov: 578
Počet hlasov: 557
Počet hlasov: 553
Počet hlasov: 485
Počet hlasov: 444
Počet hlasov: 236
Počet hlasov: 8
Počet hlasov: 7