Heuchera.sk

Výsledky ankety

Počet hlasov: 972
Počet hlasov: 958
Počet hlasov: 936
Počet hlasov: 909
Počet hlasov: 904
Počet hlasov: 882
Počet hlasov: 882
Počet hlasov: 869
Počet hlasov: 849
Počet hlasov: 836
Počet hlasov: 811
Počet hlasov: 809
Počet hlasov: 807
Počet hlasov: 805
Počet hlasov: 804
Počet hlasov: 779
Počet hlasov: 776
Počet hlasov: 775
Počet hlasov: 768
Počet hlasov: 755
Počet hlasov: 751
Počet hlasov: 720
Počet hlasov: 690
Počet hlasov: 674
Počet hlasov: 657
Počet hlasov: 656
Počet hlasov: 631
Počet hlasov: 585
Počet hlasov: 531
Počet hlasov: 324
Počet hlasov: 148
Počet hlasov: 142
Počet hlasov: 120
Počet hlasov: 114