Heuchera.sk

Výsledky ankety

Počet hlasov: 957
Počet hlasov: 943
Počet hlasov: 920
Počet hlasov: 894
Počet hlasov: 892
Počet hlasov: 871
Počet hlasov: 868
Počet hlasov: 856
Počet hlasov: 836
Počet hlasov: 823
Počet hlasov: 799
Počet hlasov: 796
Počet hlasov: 794
Počet hlasov: 792
Počet hlasov: 790
Počet hlasov: 763
Počet hlasov: 761
Počet hlasov: 760
Počet hlasov: 750
Počet hlasov: 743
Počet hlasov: 735
Počet hlasov: 704
Počet hlasov: 675
Počet hlasov: 662
Počet hlasov: 645
Počet hlasov: 639
Počet hlasov: 617
Počet hlasov: 567
Počet hlasov: 515
Počet hlasov: 309
Počet hlasov: 103