Heuchera.sk

Výsledky ankety

Počet hlasov: 913
Počet hlasov: 903
Počet hlasov: 882
Počet hlasov: 857
Počet hlasov: 849
Počet hlasov: 836
Počet hlasov: 829
Počet hlasov: 825
Počet hlasov: 794
Počet hlasov: 786
Počet hlasov: 764
Počet hlasov: 758
Počet hlasov: 755
Počet hlasov: 755
Počet hlasov: 752
Počet hlasov: 732
Počet hlasov: 727
Počet hlasov: 727
Počet hlasov: 721
Počet hlasov: 709
Počet hlasov: 690
Počet hlasov: 675
Počet hlasov: 630
Počet hlasov: 625
Počet hlasov: 614
Počet hlasov: 603
Počet hlasov: 589
Počet hlasov: 524
Počet hlasov: 483
Počet hlasov: 275
Počet hlasov: 65