Heuchera.sk

Výsledky ankety

Počet hlasov: 1195
Počet hlasov: 1176
Počet hlasov: 1173
Počet hlasov: 1127
Počet hlasov: 1118
Počet hlasov: 1083
Počet hlasov: 1074
Počet hlasov: 1073
Počet hlasov: 1056
Počet hlasov: 1009
Počet hlasov: 1003
Počet hlasov: 1002
Počet hlasov: 999
Počet hlasov: 987
Počet hlasov: 976
Počet hlasov: 958
Počet hlasov: 957
Počet hlasov: 951
Počet hlasov: 938
Počet hlasov: 914
Počet hlasov: 887
Počet hlasov: 883
Počet hlasov: 880
Počet hlasov: 867
Počet hlasov: 843
Počet hlasov: 808
Počet hlasov: 753
Počet hlasov: 550
Počet hlasov: 347
Počet hlasov: 345
Počet hlasov: 316
Počet hlasov: 245
Počet hlasov: 156
Počet hlasov: 131
Počet hlasov: 127
Počet hlasov: 127
Počet hlasov: 121
Počet hlasov: 117
Počet hlasov: 117
Počet hlasov: 114
Počet hlasov: 114
Počet hlasov: 111